Konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie

Aktualności

Konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku.

Rozporzadzenie_Ministra_Pracy_i_Polityki_Spolecznej_z_dn Uchwala_Rady_Miasta_Gorowo_Ilaweckie_Nr_XLVI.229.2013_z_ Zarzadzenie_Nr_4.2014_Burmistrza_Miasta_Gorowo_Ilaweckie Zarzadzenie_Nr_22.2010_Burmistrza_Miasta_Gorowo_Ilawecki

 

Dodaj komentarz