Warsztaty diagnozowania zasobów i celów do Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Warmiński Zakątek” na lata 2015 – 2022

Aktualności

logo_pn

Dobre Miasto, dnia 26 sierpnia 2015r.

W związku z rozpoczęciem procedury przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Warmiński Zakątek” , zgodnie z wytycznymi Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, oraz Rozporządzeniem MR i RW z dnia 3.06.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego PROW na lata 2014 – 2020, Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza na warsztaty dla mieszkańców miasta Górowo Iławeckie, które odbędą się
w dniu 9 września 2015r. w godzinach 14:00-17:00, w siedzibie Urzędu Miasta,
Plac Ratuszowy 18.

Szczegółowy program warsztatów:

1) ogólne założenia PROW 2014 – 2020 – zadania realizowane przez LGD,

2) partycypacyjny model definiowania potrzeb i problemów – analiza mocnych i słabych

   stron, szans i zagrożeń, drzewo problemów (praca warsztatowa),

3) partycypacyjny model definiowania założeń strategicznych – budowanie matrycy celów

   strategicznych i operacyjnych LSR, grupy docelowe, kluczowe wskaźniki (praca

   warsztatowa).

Udział w warsztatach jak najszerszego grona przedstawicieli mieszkańców, organizacji społecznych, biznesu i instytucji publicznych jest szczególnie ważny w przygotowaniu strategii na kolejne lata, która dosyć ogólnie ma sprecyzowane ramy tematyczne działań, natomiast profil priorytetowych projektów określają poszczególne LGD w swoich strategiach.

Bez Państwa zaangażowania, opracowanie dokumentu strategicznego odpowiadającego na faktyczne potrzeby obszaru nie będzie możliwe.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach.

Z poważaniem

Małgorzata Ofierska

Prezes LGD „Warmiński Zakątek

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:                                              www.warminskizakatek.pl

Europa inwestująca w obszary wiejskie.                                                                                                    www.minrol.gov.pl

Dodaj komentarz