„Nie dopalaj się, bo się spalisz!”

Narkotyki

10 lutego młodzież górowskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyła w warsztatach profilaktycznych dotyczących problemu uzależnień. Uczniowie mogli skonfrontować swoje wiadomości dotyczące wpływu środków uzależniających, w tym dopalaczy, na zdrowie psychiczne i somatyczne młodego człowieka z wiadomościami specjalistów ds. profilaktyki uzależnień – p. Leszka Roszczenko i p. Kamili Szopa z Centrum Profilaktyki Społecznej w Warszawie.

Także osoby dorosłe; rodzice, nauczyciele, pracownicy MOPS z uwagą wysłuchali wykładu dotyczącego rozpoznawania zachowań narkotykowych oraz sposobu postępowania w przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy osobie znajdującej się pod wpływem narkotyków lub substancji działających podobnie (dopalaczy, niemedycznie zastosowanych niektórych leków). Zajęcia te odbyły się w miejscowym Ośrodku Kultury.
Zostały one sfinansowane ze środków miasta z pieniędzy pochodzących z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Problem dopalaczy jest obecny w mediach i w prasie od dłuższego czasu. Są przypadki eksperymentowania ze środkami narkotycznymi nie tylko przez dzieci i młodzież ale również przez osoby dorosłe. Na podstawie diagnozy problemów społecznych, która została przeprowadzona w marcu 2015 r. na terenie miasta przez pracowników Oficyny Profilaktycznej w Krakowie, rekomendowano potrzebę prowadzenia działań profilaktycznych nie tylko wśród młodzieży szkolnej ale również wśród dorosłego społeczeństwa naszego miasta, a szczególnie wśród rodziców uczniów naszych szkół, dla których zdrowie i bezpieczeństwo ich dzieci powinno być najważniejsze. Zrozumienie konieczności działań wychowawczych, w tym profilaktycznych, przez dorosłych i wspólne działania mają istotny wpływ na postępowanie młodego człowieka. Ważne jest, by dorośli stali się wiarygodnym źródłem informacji i kształtowali prawidłowe postawy dzieci i młodzieży.
Działania profilaktyczne w roku bieżącym realizowane będą na terenie miasta zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programem Profilaktyki Narkomanii na rok 2016. Programy te zostały zatwierdzone przez Radę Miasta Górowo Iławeckie.

Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Narkomanii                                                                     

Roman Petrecki

Dodaj komentarz