Ważne komunikaty

herb

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie na lata 2017-2021 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariaciew zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zarządzenie Nr 53

Uchwała

Zarządzenie 22


Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Górowo Iławeckie z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2017-2021

KARTA OCENY PROGRAMU

Ogłoszenie konsultacji programu

Uchwała-wieloletni program współpracy z org. pozarząd. 2017-2021

Wieloletni Program Współpracy na lata 2017-2021


Ogłoszenie w sprawie konsultacji rocznego programu współpracy miasta Górowo Iławeckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

Karta oceny programu

Ogłoszenie konsultacji programu 2017

Program Współpracy na 2017 rok

Uchwała -roczny program współpracy z org. pozarząd. 2017 Projekt


 

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2015 roku

Rozporzadzenie Ministra_Pracy_i_Polityki_Spolecznej

Uchwala_Nr_IX.31.2015_Rady_Miasta_Gorowo_Ilaweckie

Zarzadzenie_Nr_20.2015_Burmistrza_Miasta_Gorowo_Ilawecki

Zarzadzenie_Nr_22.2010_Burmistrza_Miasta_Gorowo_Ilawecki


 

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2014 roku

Rozporzadzenie_Ministra_Pracy_i_Polityki_Spolecznej_z_dn

Uchwala_Nr_XLVI.229.2013_Rady_Miasta_Gorowo_Ilaweckie_z_

Zarzadzenie_Nr_22.2010_Burmistrza_Miasta_Gorowo_Ilawecki

Zarzadzenie_Nr_25.2014_z_dnia_22.05.2014


 

Burmistrz Miasta Górowo Iławeckie informuje o przyjmowaniu zgłoszeń przedstawicieli organizacji pozarządowych jako członków Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych.

Pobierz plik

Konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku

Rozporzadzenie_Ministra_Pracy_i_Polityki_Spolecznej_z_dn

Uchwala_Rady_Miasta_Gorowo_Ilaweckie_Nr_XLVI.229.2013_z_

Zarzadzenie_Nr_4.2014_Burmistrza_Miasta_Gorowo_Ilaweckie

Zarzadzenie_Nr_22.2010_Burmistrza_Miasta_Gorowo_Ilawecki

 


Dodaj komentarz