Projekt dofinansowany z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz

budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 

Tytuł projektu:

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej

przy ul. Szkolnej 4  w Górowie Iławeckim

 

Cel projektu:

Zwiększona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej

 

Beneficjent:

Gmina Miejska Górowo Iławeckie

 

Realizacja projektu obejmuje m.in.: ocieplenie stropodachu niewentylowanego granulowaną wełną mineralną. Zmienione zostanie zadaszenie bryły głównej szkoły, dach I-spadowy kryty papą zastąpiony zostanie dachem 2-spadowym. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem, docieplenie cokołów, wykonanie nowej opaski budynku wraz z wymianą instalacji odprowadzającej wodę opadową. Wymianę okien w budynku i płyt poliwęglanowych na hali sportowej na okna PVC o współczynniku przenikania ciepła U= 0,9 W/(m2K); wymianę istniejących drzwi na nowe o współczynniku przenikania ciepła U = 1,3 W/m2K; naprawę zniszczonych podestów i schodów zewnętrznych; utwardzenie podjazdu pod obiekt od strony południowo-wschodniej; odtworzenie instalacji odgromowej ( część niekwalifikowana projektu); ułożenie nowego pokrycia dachowego; kanalizację deszczową. Co pozwoli nie tylko wzmocnić stan techniczny przestrzeni publicznej, ale także przyczynią się do  zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną. To z kolei przełoży się bezpośrednio na zmniejszenie emisji do powietrza CO2 oraz szkodliwych pyłów.

 

Wartość projektu: 2 714 304,80 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 283 848,12 zł